Systematyka prosta

Systematyka prosta. Ilość syntetycznych tworzyw wchodzących w zakres kauczuku syntetycznego ciągle wzrasta, brak zaś powszechnie przyjętego prostego schematu podziału kauczuków syntetycznych powoduje zrozumiałe zamieszanie w tej dziedzinie. Wysuwano propozycje, aby biorąc pod uwagę wszystkie obecnie proponowane schematy opracować jeden prosty a zarazem dobry schemat nomenklatury. Jako podstawową nazwę dla wszystkich ciał posiadających własności kauczuku można by przyjąć słowo elastyki. Termin ten jest pochodnym znanego i stosowanego powszechnie przymiotnika elastyczny. Read more „Systematyka prosta”

HISTORIA ROZWOJU SYNTETYCZNYCH TWORZYW ELASTYCZNYCH

HISTORIA ROZWOJU SYNTETYCZNYCH TWORZYW ELASTYCZNYCH Początkil powstania syntetycznych tworzyw elastycznych. Pierwsze prace badawcze nad kauczukiem naturalnym miały na celu rozbicie cząsteczki kauczuku, a następnie jej syntezę z otrzymanych składników, czyli otrzymanie maturalnego kauczuku syntetycznego. Mimo wielu wysiłków nigdy jednak nie udało się uzyskać kauczuku naturalnego na drodze syntezy. Okres prób pad syntezą kauczuku naturalnego z jego produktów rozpadu jest zarazem okresem niepowodzeń, gdyż obrana droga nie była właściwa. Podstawowym materiałem, z którego jest zbudowany kauczuk naturalny, jest izopren- węglowodór otrzymywany przy termicznym rozpadzie kauczuku. Read more „HISTORIA ROZWOJU SYNTETYCZNYCH TWORZYW ELASTYCZNYCH”

Murowanie wykonuje sie w kierunku od obu wezglowi do szczytu luku

Murowanie wykonuje się w kierunku od obu wezgłowi do szczytu łuku. Do murowania stosuje się zaprawę gęstą, która, gdy spoiny wsporne są niezbyt strome, rozściela się na ułożonej już warstwie cegieł. Na zaprawie tej osadza się pod sznur cegły następnej warstwy, stosując albo sposób układania za pomocą kielni z nanoszeniem zaprawy na całą boczną powierzchnię cegieł, albo sposób na wycisk, bądź też na docisk z kielnią. W spoinach wspornych położonych w pobliżu zwornika, a więc prawie pionowych, tego sposobu murowania nie da się zastosować, gdyż zaprawa na powierzchni wspornych cegieł nie może się utrzymać. W takim wypadku na ułożonej już warstwie cegieł i na deskowaniu nakłada się od dołu pasek zaprawy , a cegły następnej warstwy dociska się pod sznur, dzięki czemu spoina wsporna zapełnia się zaprawą na pewną wysokość od dołu. Read more „Murowanie wykonuje sie w kierunku od obu wezglowi do szczytu luku”

Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól pretami okraglymi

Daszek składa się z koryt o długości 3,20 m, szerokości 1,0 m, ukształtowanych z blachy aluminiowej grubości 1,5 m. Koryta opierają się za pośrednictwem specjalnego kształtownika o dolny pas kratownicy stalowej, a przytrzymane są w 2/3 swojej długości odciągami przymocowanymi do górnego pasa kratownicy. Każde koryto jest usztywnione trzema wygiętymi ku dołowi poprzeczkami o przekroju ceowym 40 X 20 X 2 mm. Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól prętami okrągłymi, ułożonymi w płaszczyźnie połaci. Woda deszczowa spływa z koryt otworami wykonanymi w ich dolnej części do rynny podłużnej z blachy aluminiowej grubości 1 mm, ułożonej poniżej daszku, zaś z rynien do rur spustowych, również aluminiowych, przebiegających w środku słupów. Read more „Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól pretami okraglymi”

Wyrównany grys nalezy ubic recznie ubijakami, az do jego calkowitego ustabilizowania sie

Wyrównany grys należy ubić ręcznie ubijakami, aż do jego całkowitego ustabilizowania się. Następnie naprawioną łatę skrapia się ponownie taką samą emulsją szybko rozpadową w ilości 1,2-2,0 kG/m2, zasypuje do profilu drobnym grysem 2-5, 3-5 w ilości 10-13 kG/m2 i zagęszcza ręcznie ubijakami lub przy użyciu lekkiego walca spalinowego. Zużycie materiałów oraz uziarnienie grysów powinno odpowiadać wielkości i głębokości naprawianych uszkodzeń. Należy tu podkreślić, że uszkodzenia płytkie, średnie i głębokie nawierzchni bitumicznych można naprawiać, zamiast omówionej metody powierzchniowego utrwalania, przy użyciu masy betonu z emulsją asfaltową. Beton powinien być o strukturze częściowo zamkniętej, wytworzony według technologii przedstawionej w punkcie 4.5, w małych betoniarkach o przymusowym mieszaniu lub nawet wolno spadowych o pojemności 50-100 litrów. Read more „Wyrównany grys nalezy ubic recznie ubijakami, az do jego calkowitego ustabilizowania sie”

Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy użyciu emulsji asfaltowych Stabilizacja wszystkich nadających się do tego celu gruntów odbywa się przeważnie przez zmieszanie ich z emulsją na miejscu budowy tak samo, jak przy użyciu asfaltu upłynnionego, z zastosowaniem do tych robót specjalnych kombajnów, frez różnych systemów i konstrukcji oraz przy mniej nowoczesnym sposobie wykonawstwa robót – także różnego rodzaju sprzętu rolniczego, jak pługi, kultywatory, brony talerzowe itp. Wyjątek stanowi pospółka piaskowo-żwirowa, przeważnie doziarniana, która bardzo często stosowana jest do wytwarzania przy użyciu emulsji w otaczarkach stacjonarnych lub ruchomych, masy mineralno-asfaltowej do górnych warstw podbudów nawierzchni bitumicznych o ciężkim i średnim ruchu, a także do górnych warstw podbudów nawierzchni z betonu cementowego. W produkcji masy wspomnianego rodzaju pospółka jest do ziarniana żwirem naturalnym lub kruszywem łamanym, a często i p iaskiem, w celu otrzymania masy mineralno-asfaltowej o uziarnieniu mieszanki mineralnej według odpowiedniej krzywej, gwarantującej możliwie najlepszą jakość i uziarnienie podbudowy. Zagadnienie to będzie omówione dalej w punkcie 4.8, jako temat różniący się znacznie od właściwej stabilizacji gruntów. 4.7.5. Read more „Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy uzyciu emulsji asfaltowych”

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy użyciu emulsji asfaltowych . Wymienione w poprzednim rozdziale i w przytoczonych tablicach grunty, nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych, stosowane są do wielu celów w budowie dróg samochodowych, startowych, leśnych, lokalnych, wewnątrzzakładowych itp. Stabilizowane w ten sposób grunty stosowane są również do budowy baz produkujących różne prefabrykaty drogowe i budowlane oraz do robót podobnych, a wśród nich głównie do: . a) wzmocnienia podłoża gruntowego pod wykonywane nawierzchnie na wszelkiego rodzaju drogach samochodowych i lotniskowych, przeważnie o bitumicznych nawierzchniach, b) wykonania dolnych warstw podbudowy nawierzchni dróg, głównie o ruchu ciężkim i średnim, c) wykonania górnej warstwy podbudowy nawierzchni z betonu cementowego oraz innych nawierzchni – przeważnie bitumicznych na drogach Q ruchu średnim i lekkim d) wykonania nawierzchni na drogach tymczasowych, loka lnych, leśnych, wewnątrzzakładowych itp. o ruchu lekkim; nawierzchnie te po wzroście obciążenia i ruchu mogą służyć jako podbudowy dla nawierzchni o ruchu średnim, e) wzmocnienia poboczy na drogach wszystkich kategorii technicznych, f) wykonania tymczasowych nawierzchni, ewentualnie utrwalonych powierzchniowo, na placach oraz bazach budowlanych itp. Read more „Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych”

Nowoczesna architektura : Nowa biblioteka i renowacja ratusza w S Gne / A-Lab

Dzięki uprzejmości A-Lab Budowa nowej biblioteki i renowacja ratusza w S.
Gne w Norwegii rozpocznie się we wrześniu br.
Architekci A-Lab stoją za nowym projektem.
Aby obejrzeć zdjęcia z przyszłej biblioteki i odnowiony ratusz, po prostu podążaj za nami po przerwie.
Hala parafialna zostanie przebudowana, a budynek zdobędzie nowe trzecie piętro, które pozwoli na plenerową scenę. Read more „Nowoczesna architektura : Nowa biblioteka i renowacja ratusza w S Gne / A-Lab”

Budownictwo i architektura : Ewolucja japońskiego herbaciarni

Kenta Mabuchi Ceremonie na herbatę rozwinęły się znacznie, odkąd zaczęły się w IX wieku, a ponieważ ceremonie wzrosły i zmieniły się w celu, więc trzymaj herbaciarnie, które je trzymają.
Początkowo herbata była postrzegana jako lek stosowany do pielęgnowania umysłu, ciała i ducha; herbata była postrzegana jako dobra dla mnichów, ponieważ pomagała im nie zasnąć przez długie okresy medytacji.
Z tego powodu klasa wojskowa sponsorowała budowę dużych świątyń zen dla mnichów do picia herbaty.
Ponieważ herbata zaczęła zyskiwać popularność poza świątynią, ceremonie herbaty stały się źródłem rozrywki dla członków wyższej klasy, którzy mogli pozwolić sobie na hazard.
czytać poezję i uczestniczyć w herbatkach w ekstrawaganckich pawilonach. Read more „Budownictwo i architektura : Ewolucja japońskiego herbaciarni”