Spekania waskie 2+3 mm po oczyszczeniu sprezonym powietrzem i szczotkami stalowymi zalewa sie emulsja srednio rozpadowa kilkakrotnie

Spękania wąskie 2+3 mm po oczyszczeniu sprężonym powietrzem i szczotkami stalowymi zalewa się emulsją średnio rozpadową kilkakrotnie, aż asfalt z rozpadu tej emulsji całkowicie wypełni szczelinę. Tak samo postępuje się przy naprawie spękań poprzecznych, ukośnych, podłużnych i spękań w kratkę. Ostatnie spękania rokują względną trwałość nawierzchni po naprawie, jeżeli nie ma w miejscu ich powstania zmiany profilu w postaci wgłębień, wysadzin lub wykruszenia masy. W przeciwnym przypadku uszkodzenia te należy usunąć i naprawę wykonać jednym z podanych poprzednio sposobów. Spękania szerokie ponad 3 mm zapełnia się po oczyszczeniu zaprawą emulsyjną przy użyciu emulsji wolno rozpadowej, wytworzonej według technologii, omówionej w rozdziale 5 lub wykonanej na miejscu z następujących materiałów, licząc według objętości: 15% emulsji wolno rozpadowej 60-procentowej, 15% mączki kamiennej normowej, 70% piasku łamanego do 2 mm. Przy użyciu emulsji anionowej mączka (na przykład wapienna) powinna mieć właściwości zasadowe, a w piasku łamanym też powinny przeważać składniki o charakterze zasadowym (bazalt, twardy wapień itp.). Natomiast przy użyciu do tego celu emulsji kationowej wskazane jest, aby wspomniane materiały były o charakterze kwaśnym. Spoiny podłużne i poprzeczne, które zostały uszkodzone przez ruch powinny być naprawiane sposobami omówionymi w punktach 4.6.3. 4.6.4 i 4.6.5. Przy głębokościach mniejszych niż 10 mm, stosuje się zaprawę emulsyjną, po uprzednim oczyszczeniu i posmarowaniu naprawianych miejsc emulsją asfaltową (anionową lub kationową) szybko rozpadową. [patrz też: reakcja egzotermiczna, uprawnienia budowlane program, ambit gdynia ]

Powiązane tematy z artykułem: ambit gdynia reakcja egzotermiczna uprawnienia budowlane program