Naprawa przekopów w nawierzchniach bitumicznych

Naprawa przekopów w nawierzchniach bitumicznych Przy wykonaniu napraw nawierzchni nad przekopami po przeprowadzeniu różnego rodzaju instalacji, jak: przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne itp., przede wszystkim należy uporządkować podłoże gruntowe. Przekop tego rodzaju powinien być wypełniony częściowo gruntem, który stosunkowo łatwo się zagęszcza z tym, że na głębokości około 1 m poniżej dolnej powierzchni lub warstwy odsączającej, jeżeli takową się stosuje, grunt ten powinien być stabilizowany cementem i dobrze zagęszczony przez ubicie ręcznymi ubijakami lub przy użyciu wibratora płytowego. Zamiast stabilizacji gruntu, lepiej jest ze względów technicznych wypełnić przekop na głębokości około 1 m chudym betonem cementowym. To samo dotyczy przełomów, powstających wskutek zamarzania lub rozmarzania gruntu podłoża. Po usunięciu nieodpowiedniego gruntu z przekopów lub przełomów i po wyremontowaniu ich w omówiony sposó b, odtwarza się w tych miejscach istniejącą poprzednio podbudowę, a następnie wykonuje się nawierzchnię jednym ze sposobów opisanych poprzednio w punktach 4.6.4 lub 4.6.5. Należy tu wziąć pod uwagę, że niedostateczne zagęszczenie podłoża lub podbudowy powoduje ich nieuniknione osiadanie i tworzenie się w naprawionej nawierzchni nieckowatych wgłębień, które muszą być ponownie poddane naprawie jednym z opisanych poprzednio sposobów. [hasła pokrewne: egzotermiczna, reakcja egzotermiczna, mrówka rypin ]

Powiązane tematy z artykułem: egzotermiczna mrówka rypin reakcja egzotermiczna