Typowe dwie kolejne warstwy cegiel w nadleczu i podleczu

Typowe dwie kolejne warstwy cegieł w nadłęczu i podłęczu. Wymiary obu żeber wynoszą 0,5 X 1,5. cegły. Sklepienia opierają się na odpowiednio przyciętym gnieździe w murze. Sklepienie wmurowuje się na pełnym deskowaniu, na którym najpierw w pobliżu obydwóch czół wyznacza się grubości poszczególnych warstw (łącznie ze spoiną) w sposób podobny, jaki się stosuje przy wznoszeniu ścian pionowych, oznaczając poszczególne warstwy na łacie kierowniczej. Read more „Typowe dwie kolejne warstwy cegiel w nadleczu i podleczu”

Spoiny z wkladkami musza miec grubosc 15 do 20 mm

Spoiny z wkładkami muszą mieć grubość 15 do 20 mm, a wkładki powinny się znajdować w odległości około 10 mm od spodu płyty. Po ułożeniu cegieł i wkładek stalowych zalewa się spoiny zaprawą cementową 1 :. 3 lub 1 : 4. Jeżeli strop ma być od spodu tynkowany, to dolne stopki belek stalowych należy przed wykonaniem płyty owinąć siatką plecioną lub cięto-ciągnioną. W województwach zachodnich układa się płyty płaskie między dźwigarami stalowymi ze specjalnych pustaków, w których ścianki boczne zazębiają się odpowiednimi wpustami. Read more „Spoiny z wkladkami musza miec grubosc 15 do 20 mm”

Do stosowanych ostatnio u nas stropów z elementów prefabrykowanych naleza strop „DS” i „Stolica”.

Stropy z prefabrykowanych elementów ceramiczno-betonowych Dążenie do zmniejszenia procesów mokrych na budowie pobudziło inżynierów i racjonalizatorów do wprowadzania elementów stropowych składanych ze specjalnie wyformowanych pustaków ceramicznych. Między innymi zarówno u nas, jak i za granicą powstało wiele typów belek prefabrykowanych z różnego kształtu pustaków ceramicznych. Do stosowanych ostatnio u nas stropów z elementów prefabrykowanych należą strop DS i Stolica. Różnią się one między sobą kształtem pustaka, zasada konstrukcji jest jednak ta sama. Strop DS wykonuje się w sposób następujący. Read more „Do stosowanych ostatnio u nas stropów z elementów prefabrykowanych naleza strop „DS” i „Stolica”.”

Styki poszczególnych elementów pokryte sa wypukla wstega aluminiowa

Styki poszczególnych elementów pokryte są wypukłą wstęgą aluminiową, a połączenie elementów odbywa się za pomocą ceowników i śrub. Izolację cieplną zapewnia wełna szklana ułożona na blasze dolnej oraz folia aluminiowa grubości 3/100 mm, zwisająca luźno pod blachą górną. W innej analogicznej konstrukcji folię zastąpiono papą bitumiczną. Umocowanie rynny z blachy aluminiowej do belki żelbetowej. W ścianie czołowej dachu wykonane są otwory wentylacyjne. Read more „Styki poszczególnych elementów pokryte sa wypukla wstega aluminiowa”

Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól pretami okraglymi

Daszek składa się z koryt o długości 3,20 m, szerokości 1,0 m, ukształtowanych z blachy aluminiowej grubości 1,5 m. Koryta opierają się za pośrednictwem specjalnego kształtownika o dolny pas kratownicy stalowej, a przytrzymane są w 2/3 swojej długości odciągami przymocowanymi do górnego pasa kratownicy. Każde koryto jest usztywnione trzema wygiętymi ku dołowi poprzeczkami o przekroju ceowym 40 X 20 X 2 mm. Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól prętami okrągłymi, ułożonymi w płaszczyźnie połaci. Woda deszczowa spływa z koryt otworami wykonanymi w ich dolnej części do rynny podłużnej z blachy aluminiowej grubości 1 mm, ułożonej poniżej daszku, zaś z rynien do rur spustowych, również aluminiowych, przebiegających w środku słupów. Read more „Usztywnienie daszków zapewnia skratowanie kilku pól pretami okraglymi”

Naprawa srednich uszkodzen nawierzchni bitumicznych

Naprawa średnich uszkodzeń nawierzchni bitumicznych. Przyczyny powstawania uszkodzeń średniej głębokości (2-3,5 cm) nawierzchni bitumicznych są takie same, jak i uszkodzeń płytkich. Różnica polega tylko na większym ich zaawansowaniu, spowodowanym czasem lub większym obciążeniem nawierzchni. Sposób przygotowania uszkodzeń do naprawy oraz technologia wykonania tej naprawy są identyczne jak przy uszkodzeniach płytkich, omówionych w punkcie 4.6.3. Różnica istnieje tylko w wielkości uziarnienia grysów i ilości jednostkowego zużycia materiałów do wykonania tych napraw. Read more „Naprawa srednich uszkodzen nawierzchni bitumicznych”

Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót

Emulsja do skropienia musi być taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma być użyta do dalszych robót. Przy stosowaniu do napraw emulsji anionowej oczyszczenie uszkodzeń wskazane jest wykonywać na sucho za pomocą szczotek stalowych, z piasawy oraz ze sztucznego tworzywa. Jeszcze lepiej jest stosować do tego celu sprężone powietrze z kompresora. Natomiast przy zastosowaniu emulsji kationowych najlepsze wyniki oczyszczenia naprawionych uszkodzeń otrzymuje się przy użyciu wody pod ciśnieniem. Nacinanie obwodu uszkodzeń nawierzchni betonowych tak samo, jak i bitumicznych, jest pożyteczne, lecz nie konieczne z powodu różnicy podatności tworzywa (beton i masa mineralno-bitumiczna) i możliwości tworzenia się uskoków na granicy tych tworzyw pod wpływem ruchu. Read more „Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót”

Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej klopotliwymi do stabilizacji przy uzyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) sa gliny, zwlaszcza zwiezle gliny ciezkie

Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej kłopotliwymi do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) są gliny, zwłaszcza zwięzłe gliny ciężkie. Głównymi przyczynami trudności ich stabilizacji przy użyciu poprzednio wymienionych lepiszcz są: – trudność rozdrobnienia i dostatecznego ich spulchnienia, – długi okres wyparowywania wody, związania gliny z asfaltem i całkowitej stabilizacji jej po wbudowaniu w nawierzchnię przez związane z tym wydłużenie czasu procesów technologicznych wykonania robót i zwiększenie ich kosztu. Z podanych przyczyn większość krajów, zwłaszcza położonych w strefach wilgotnych, unika stabilizacji przy użyciu lepiszcz bitumicznych gruntów gliniastych, a szczególnie glin zwięzłych ciężkich, do wykonywania robót drogowych i lotniskowych. Niemniej jednak, na niektórych terenach, gdzie brak jest odpowiedniego mineralnego materiału miejscowego lub istnieje konieczność sprowadzania go ze znacznych odległości, stabilizacja wspomnianych glin przy użyciu emulsji asfaltowej oraz podobnych lepiszcz bitumicznych może mieć uzasadnienie zarówno techniczne, jak i ekonomiczne. Przykładem tego są niektóre strefy Związku Radzieckiego zarówno wilgotne, jak i suche, gdzie brak jest miejscowego kruszywa naturalnego oraz materiału skalnego. Read more „Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej klopotliwymi do stabilizacji przy uzyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) sa gliny, zwlaszcza zwiezle gliny ciezkie”

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy użyciu emulsji asfaltowych . Wymienione w poprzednim rozdziale i w przytoczonych tablicach grunty, nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych, stosowane są do wielu celów w budowie dróg samochodowych, startowych, leśnych, lokalnych, wewnątrzzakładowych itp. Stabilizowane w ten sposób grunty stosowane są również do budowy baz produkujących różne prefabrykaty drogowe i budowlane oraz do robót podobnych, a wśród nich głównie do: . a) wzmocnienia podłoża gruntowego pod wykonywane nawierzchnie na wszelkiego rodzaju drogach samochodowych i lotniskowych, przeważnie o bitumicznych nawierzchniach, b) wykonania dolnych warstw podbudowy nawierzchni dróg, głównie o ruchu ciężkim i średnim, c) wykonania górnej warstwy podbudowy nawierzchni z betonu cementowego oraz innych nawierzchni – przeważnie bitumicznych na drogach Q ruchu średnim i lekkim d) wykonania nawierzchni na drogach tymczasowych, loka lnych, leśnych, wewnątrzzakładowych itp. o ruchu lekkim; nawierzchnie te po wzroście obciążenia i ruchu mogą służyć jako podbudowy dla nawierzchni o ruchu średnim, e) wzmocnienia poboczy na drogach wszystkich kategorii technicznych, f) wykonania tymczasowych nawierzchni, ewentualnie utrwalonych powierzchniowo, na placach oraz bazach budowlanych itp. Read more „Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych”