Rodzaje uszkodzen nawierzchni brukowych i z prefabrykatów sa bardzo róznorodne

Rodzaje uszkodzeń nawierzchni brukowych i z prefabrykatów są bardzo różnorodne. Do najczęściej spotykanych należą. 1) Nierówności spowodowane znacznym zużyciem oddzielnych elementów nawierzchni przez intensywny ruch, zwłaszcza pojazdów ciężarowych. 2) Wyboje powstające przez nie równomierne osiadanie miejscowe nawierzchni lub przez całkowite rozkruszenie jej oddzielnych elementów pod wpływem ruchu. 3) Zagłębienia nieckowate znacznych powierzchni, których przyczyną jest zbyt słaba podbudowa lub podłoże gruntowe. Wszystkie wymienione uszkodzenia mogą być naprawiane takimi samymi metodami, jak podobne uszkodzenia nawierzchni bitumicznych i betonowych. Omówione zostały one szczegółowo w punktach 4.6.4, 4.6.5, 4.6.6 i 4.6.8. Z tych metod najbardziej zalecane jest do naprawy wspomnianych uszkodzeń: – powierzchniowe utrwalanie dwu-, trzy- i wielokrotne, zależnie od głębokości uszkodzeń i uziarnienia będącego do dyspozycji kruszywa, – użycie miesza nki grysów o różnych frakcjach uziarnienia równomiernie stopniowanego 2-25 mm, otoczonych emulsją średnio rozpadową, ułożonych w jednej lub kilku warstwach, zależnie od głębokości uszkodzeń z powierzchniowym utrwaleniem ułożonych warstw przez skropienie emulsją szybko rozpadową 50 lub 55-procentową w ilości 0,8-1,0 kG/m2 i posypanie grysem 1-3 mm lub piaskiem łamanym 0-2 mm w ilości 4-5 kG/m2 zamiast powierzchniowego utrwalania do zamknięcia naprawionych miejsc można użyć zaprawy emulsyjnej 5-7 kG/m2, – użycie masy betonu asfaltowego o strukturze częściowo zamkniętej, wytworzonego przy użyciu emulsji średnio rozpadowej o nieco opóźnionym rozpadzie lub wolno rozpadowej z mieszanką mineralną o grubości uziarnienia zależnej od głębokości naprawianych uszkodzeń po zagęszczeniu betonu naprawione uszkodzenie wymaga zamknięcia. [więcej w: kopolimeryzacja, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, doh vinci allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: doh vinci allegro kopolimeryzacja wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła