Podzial ten nie uwzglednia wielu niezbednych dla budownictwa drogowego cech

Podział ten nie uwzględnia wielu niezbędnych dla budownictwa drogowego cech, a między innymi takich, jak. – przydatność do stabilizacji mechanicznej lub z użyciem lepiszcz bitumicznych, względnie z użyciem spoiw mineralnych lub środków chemicznych. – kapilarność bierna, – moduł odkształcenia, – wartość CBR i inne. Jeżeli chodzi o grunty nadające się do stabilizacji mechanicznej, to pewne postanowienia zawiera norma BN-64/8933-02, w której podane są graniczne krzywe uziarnienia mieszanek gruntu z kruszywem kamiennym , które najlepiej nadają się do stabilizacji mechanicznej. Mieszanki gruntów o uziarnieniu według podanych krzywych granicznych są bardzo zbliżone pod względem uziarnienia do mieszanek mineralnych stosowanych w produkcji nawierzchniowych betonów bitumicznych. Read more „Podzial ten nie uwzglednia wielu niezbednych dla budownictwa drogowego cech”

Miejsca uszkodzone powinny byc przed wykonaniem naprawy odpowiednio przygotowane przez dokladne oczyszczenie spoin miedzy elementami nawierzchni.

Miejsca uszkodzone powinny być przed wykonaniem naprawy odpowiednio przygotowane przez dokładne oczyszczenie spoin między elementami nawierzchni (kamieniami, kostkami i prefabrykatami) na głębokość 2-4 cm, posmarowanie emulsją szybko rozpadową i wypełnienie tych spoin grysem lub klińcem o grubości uziarnienia zależnej od szerokości spoin oraz ubicie tego kruszywa w spoinach. Naprawione uszkodzenia nie podlegają zamknięciu po ich wykonaniu, jeżeli na całej nawierzchni poddanej remontowi ma być wykonany dywanik na zimno z betonu asfaltowego z emulsją lub pokrowiec w postaci powierzchniowych utrwaleń przy użyciu jednej z opisanych poprzednio metod. Należy wziąć pod uwagę, że na wyremontowanej w jeden z omówionych sposobów nawierzchni nie jest wskazane wykonanie dywaników na gorąco wcześniej niż po 2-3 miesiącach, z uwagi na możliwość powstawania bąbli przez parowanie substancji chemicznych i wody użytych do produkcji emulsji. 4.7. Stabilizacja grun tów 4.7.1. Read more „Miejsca uszkodzone powinny byc przed wykonaniem naprawy odpowiednio przygotowane przez dokladne oczyszczenie spoin miedzy elementami nawierzchni.”

Rodzaje uszkodzen nawierzchni brukowych i z prefabrykatów sa bardzo róznorodne

Rodzaje uszkodzeń nawierzchni brukowych i z prefabrykatów są bardzo różnorodne. Do najczęściej spotykanych należą. 1) Nierówności spowodowane znacznym zużyciem oddzielnych elementów nawierzchni przez intensywny ruch, zwłaszcza pojazdów ciężarowych. 2) Wyboje powstające przez nie równomierne osiadanie miejscowe nawierzchni lub przez całkowite rozkruszenie jej oddzielnych elementów pod wpływem ruchu. 3) Zagłębienia nieckowate znacznych powierzchni, których przyczyną jest zbyt słaba podbudowa lub podłoże gruntowe. Read more „Rodzaje uszkodzen nawierzchni brukowych i z prefabrykatów sa bardzo róznorodne”

Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót

Emulsja do skropienia musi być taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma być użyta do dalszych robót. Przy stosowaniu do napraw emulsji anionowej oczyszczenie uszkodzeń wskazane jest wykonywać na sucho za pomocą szczotek stalowych, z piasawy oraz ze sztucznego tworzywa. Jeszcze lepiej jest stosować do tego celu sprężone powietrze z kompresora. Natomiast przy zastosowaniu emulsji kationowych najlepsze wyniki oczyszczenia naprawionych uszkodzeń otrzymuje się przy użyciu wody pod ciśnieniem. Nacinanie obwodu uszkodzeń nawierzchni betonowych tak samo, jak i bitumicznych, jest pożyteczne, lecz nie konieczne z powodu różnicy podatności tworzywa (beton i masa mineralno-bitumiczna) i możliwości tworzenia się uskoków na granicy tych tworzyw pod wpływem ruchu. Read more „Emulsja do skropienia musi byc taka sama (anionowa lub kationowa), jaka ma byc uzyta do dalszych robót”

Grunty, mieszanki gruntów z kruszywem kamiennym i ich charakterystyka

Grunty, mieszanki gruntów z kruszywem kamiennym i ich charakterystyka . Uziarnienie. Z wymienionych poprzednio gruntów do stabilizacji za pomocą emulsji najbardziej nadają się te, w których zawartość frakcji iłowych nie przekracza 18%, a części humusowych jest mniej niż 8% w stosunku do ciężaru gruntu suchego. Wskazane jest, aby zawartość wymienionych frakcji w gruncie podlegającym stabilizacji emulsją asfaltową nie przekraczała odpowiednio 15% i 5% w stosunku do ciężaru gruntu wysuszonego. Poza tym do stabilizacji emulsjami asfaltowymi (bitumami) nadają się wszystkie grunty, jako przydatne do tego celu. Read more „Grunty, mieszanki gruntów z kruszywem kamiennym i ich charakterystyka”

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy użyciu emulsji asfaltowych . Wymienione w poprzednim rozdziale i w przytoczonych tablicach grunty, nadające się do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych, stosowane są do wielu celów w budowie dróg samochodowych, startowych, leśnych, lokalnych, wewnątrzzakładowych itp. Stabilizowane w ten sposób grunty stosowane są również do budowy baz produkujących różne prefabrykaty drogowe i budowlane oraz do robót podobnych, a wśród nich głównie do: . a) wzmocnienia podłoża gruntowego pod wykonywane nawierzchnie na wszelkiego rodzaju drogach samochodowych i lotniskowych, przeważnie o bitumicznych nawierzchniach, b) wykonania dolnych warstw podbudowy nawierzchni dróg, głównie o ruchu ciężkim i średnim, c) wykonania górnej warstwy podbudowy nawierzchni z betonu cementowego oraz innych nawierzchni – przeważnie bitumicznych na drogach Q ruchu średnim i lekkim d) wykonania nawierzchni na drogach tymczasowych, loka lnych, leśnych, wewnątrzzakładowych itp. o ruchu lekkim; nawierzchnie te po wzroście obciążenia i ruchu mogą służyć jako podbudowy dla nawierzchni o ruchu średnim, e) wzmocnienia poboczy na drogach wszystkich kategorii technicznych, f) wykonania tymczasowych nawierzchni, ewentualnie utrwalonych powierzchniowo, na placach oraz bazach budowlanych itp. Read more „Zakres stosowania gruntów stabilizowanych przy uzyciu emulsji asfaltowych”

Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy uzyciu emulsji asfaltowych

Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy użyciu emulsji asfaltowych Stabilizacja wszystkich nadających się do tego celu gruntów odbywa się przeważnie przez zmieszanie ich z emulsją na miejscu budowy tak samo, jak przy użyciu asfaltu upłynnionego, z zastosowaniem do tych robót specjalnych kombajnów, frez różnych systemów i konstrukcji oraz przy mniej nowoczesnym sposobie wykonawstwa robót – także różnego rodzaju sprzętu rolniczego, jak pługi, kultywatory, brony talerzowe itp. Wyjątek stanowi pospółka piaskowo-żwirowa, przeważnie doziarniana, która bardzo często stosowana jest do wytwarzania przy użyciu emulsji w otaczarkach stacjonarnych lub ruchomych, masy mineralno-asfaltowej do górnych warstw podbudów nawierzchni bitumicznych o ciężkim i średnim ruchu, a także do górnych warstw podbudów nawierzchni z betonu cementowego. W produkcji masy wspomnianego rodzaju pospółka jest do ziarniana żwirem naturalnym lub kruszywem łamanym, a często i p iaskiem, w celu otrzymania masy mineralno-asfaltowej o uziarnieniu mieszanki mineralnej według odpowiedniej krzywej, gwarantującej możliwie najlepszą jakość i uziarnienie podbudowy. Zagadnienie to będzie omówione dalej w punkcie 4.8, jako temat różniący się znacznie od właściwej stabilizacji gruntów. 4.7.5. Read more „Zasadnicze sposoby stabilizacji gruntów przy uzyciu emulsji asfaltowych”

Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej klopotliwymi do stabilizacji przy uzyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) sa gliny, zwlaszcza zwiezle gliny ciezkie

Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej kłopotliwymi do stabilizacji przy użyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) są gliny, zwłaszcza zwięzłe gliny ciężkie. Głównymi przyczynami trudności ich stabilizacji przy użyciu poprzednio wymienionych lepiszcz są: – trudność rozdrobnienia i dostatecznego ich spulchnienia, – długi okres wyparowywania wody, związania gliny z asfaltem i całkowitej stabilizacji jej po wbudowaniu w nawierzchnię przez związane z tym wydłużenie czasu procesów technologicznych wykonania robót i zwiększenie ich kosztu. Z podanych przyczyn większość krajów, zwłaszcza położonych w strefach wilgotnych, unika stabilizacji przy użyciu lepiszcz bitumicznych gruntów gliniastych, a szczególnie glin zwięzłych ciężkich, do wykonywania robót drogowych i lotniskowych. Niemniej jednak, na niektórych terenach, gdzie brak jest odpowiedniego mineralnego materiału miejscowego lub istnieje konieczność sprowadzania go ze znacznych odległości, stabilizacja wspomnianych glin przy użyciu emulsji asfaltowej oraz podobnych lepiszcz bitumicznych może mieć uzasadnienie zarówno techniczne, jak i ekonomiczne. Przykładem tego są niektóre strefy Związku Radzieckiego zarówno wilgotne, jak i suche, gdzie brak jest miejscowego kruszywa naturalnego oraz materiału skalnego. Read more „Z wymienionych rodzajów gruntu najbardziej klopotliwymi do stabilizacji przy uzyciu emulsji asfaltowych (oraz innych lepiszcz bitumicznych) sa gliny, zwlaszcza zwiezle gliny ciezkie”

Do cech i warunków tego rodzaju miedzy innymi naleza

Do cech i warunków tego rodzaju między innymi należą. 1) zawartość w optymalnej mieszance poniżej 35% w stosunku do jej ciężaru cząsteczek mniejszych niż 0,05 mm dla tej części mieszanki, która przechodzi przez sito 2 mm, co zabezpiecza optymalną mieszankę gruntową przed pęcznieniem, 2) zawartość krzywej uziarnienia mieszanki optymalnej między odpowiednio ustalonymi krzywymi granicznymi, które różnią się nieco miedzy sobą, zależnie od kraju i miejscowych warunków. Następnie istnieje szereg warunków dotyczących: zaprawy gruntowej, tj. ziarn poniżej 0,42 mm, jej granicy płynności, wskaźnika plastyczności, zawartości frakcji mniejszych od 2 i większych niż 2 mm itp. Warunki te dotyczą ściśle techniki gruntowej związanej ze stabilizacją głównie mechaniczną i nie będą tu szczegółowiej omawiane. Read more „Do cech i warunków tego rodzaju miedzy innymi naleza”

Budownictwo wczoraj i dzis : Dziesięć sposobów na zmianę projektu konkursów

John Thackara, fot.
Kristi van Riet przez Wikimedia Commons W swoim otwartym i wnikliwym eseju, projektant / autor / reżyser filmów Doors of Perception, John Thackara omawia problemy z dzisiejszymi projektami i oferuje sugestie zmian.
Skargi wahają się od moralistycznych,.
Konkursy są zbyt często wystawiane z niewłaściwych lub niejasnych powodów ;.
do humanistycznego,. Read more „Budownictwo wczoraj i dzis : Dziesięć sposobów na zmianę projektu konkursów”