Grunty, mieszanki gruntów z kruszywem kamiennym i ich charakterystyka

Grunty, mieszanki gruntów z kruszywem kamiennym i ich charakterystyka . Uziarnienie. Z wymienionych poprzednio gruntów do stabilizacji za pomocą emulsji najbardziej nadają się te, w których zawartość frakcji iłowych nie przekracza 18%, a części humusowych jest mniej niż 8% w stosunku do ciężaru gruntu suchego. Wskazane jest, aby zawartość wymienionych frakcji w gruncie podlegającym stabilizacji emulsją asfaltową nie przekraczała odpowiednio 15% i 5% w stosunku do ciężaru gruntu wysuszonego. Poza tym do stabilizacji emulsjami asfaltowymi (bitumami) nadają się wszystkie grunty, jako przydatne do tego celu. Z gruntów tych, jak już wspomniano poprzednio, trudne są do stabilizacji przy użyciu emulsji zbite ciężkie gliny, które trudno ulegają rozdrobnieniu i spulchnieniu. Obecnie jednak i tego rodzaju grunty są z pozytywnym wynikiem spulchniane i stabilizowane przy użyciu nowoczesnych specjalnych kombajnów, wyposażonych w odpowiednio sprawne frezy. Najle psze wyniki przy stabilizacji gruntów, kruszyw naturalnych i łamanych, a ściślej mieszanek tych materiałów, otrzymuje się wówczas, gdy uziarnienie ich jest równomiernie stopniowane, a krzywa ich uziarnienia. możliwie zbliżona jest do krzywej Fullera (tzw. idealna krzywa uziarnienia) odpowiadającej wzorowi: p = 100 V -(4,1) gdzie: p – zawartość w procentach, licząc w stosunku do ciężaru mieszanki, materiału mineralnego (gruntu), przechodzącego przez sito o wymiarach oczek d mm, d – wymiar oczek sita w mm, przez które przechodzi p gruntu lub mieszanki gruntowej, D – wymiar oczek sita w mm, przez które przechodzą największe ziarna stabilizowanej mieszanki mineralnej (gruntowej). [podobne: egzotermiczna, mrówka radzyń podlaski, reakcja egzotermiczna ]

Powiązane tematy z artykułem: egzotermiczna mrówka radzyń podlaski reakcja egzotermiczna